top of page

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden als u kiest voor GRA Multiservices

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de rechtsverhoudingen tussen partijen beheerst door deze algemene voorwaarden die essentieel zijn voor onze naleving van de overeenkomst. Deze voorwaarden hebben voorrang evenals de eigen voorwaarden van de klant.

Artikel 2: Aanbiedingen – Totstandkoming overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De overeengekomen termijnen zijn pas definitief na schriftelijke aanvaarding van de bestelling of aanbieding.

2.2 Overeenkomsten, bestekken en aanbiedingen zijn in de ogen van GRA Multiservices pas definitief als de voorgestelde werkzaamheden zijn goedgekeurd door de bedrijfsleider. Indien na inspectie blijkt dat de voorgestelde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd om het verwachte resultaat of binnen de kaders van het vastgestelde budget te bereiken, wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat één van de partijen aanspraak kan maken op schadevergoeding.

2.3 De prijsaanbiedingen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende waarden van lonen en materialen. Ze kunnen echter worden herzien op basis van de prijsherzieningsformule, in overeenstemming met de geldende wettelijke regels.

Artikel 3: Uitvoering van de werken

3.1 Wij raden de aanwezigheid van een van de eigenaren aan tijdens elke fase van de werken. Het terrein moet toegankelijk en vrij van obstakels zijn.

3.2 Het verdient aanbeveling om de tank na de werkzaamheden te laten reinigen door een gespecialiseerd bedrijf. Om een goede uitvoering van de werken te garanderen, zullen losse cementeringen ter hoogte van de nok ter plaatse hersteld worden. Deze gaan in de loop der jaren meestal los door vorstschade. Eventuele herstellingen of meerwerken worden aangerekend aan € 55/u per persoon, materiaalkosten niet inbegrepen.

3.3 Het werk wordt steeds uitgevoerd volgens de regels van de kunst maar houdt gezien de aard van het werk geen resultaatsverbintenis in.

3.4 Bij gevelreiniging dienen de gevel en de afdichtingen in goede staat te zijn.

3.5 Bij het verwijderen van mos bestaat het risico dat er stukjes betontegel of kunstlei afbreken.

3.6 Niet gecoat , geeft GRA Multiservices geen enkele garantie op de esthetische aspecten.

3.7 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan of door derden, evenmin als voor onvermijdelijke schade ten gevolge van de werken.GRA Multiservices kan is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade.

3.8 Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en vormen nimmer grond voor annulering of schadevergoeding.

3.9 Bij niet-uitvoering door toedoen van de opdrachtgever of bij meerwerk wordt een forfaitair bedrag van € 55/uur + verplaatsing gefactureerd of, bij niet-aankondiging minstens 24 uur voor aanvang van de werken, een vast tarief van 750 €.

3.10 Verborgen gebreken (leidingen, kanalen etc.) dienen bij aanvang van de werkzaamheden door opdrachtgever te worden gemeld.GRA Multiservices is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

3.11 Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt een deel van de overeengekomen prijs naar rato van de werkelijk verrichte werkzaamheden in rekening gebracht.

Artikel 4: Facturering – betalingen

4.1 De prijsstelling is gebaseerd op een eenheidsprijs per m². Deze eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de waarschijnlijke hoeveelheid.
Indien alleen een totaalprijs wordt aangegeven, is de eenheidsprijs de totaalprijs te delen door de aangegeven vermoedelijke hoeveelheid. De eindmeting vindt plaats na uitvoering van de werkzaamheden. Indien uit de meting blijkt dat de werkelijke hoeveelheid de vermoedelijke hoeveelheid overschrijdt, wordt het verschil aan dezelfde eenheidsprijs per m² gefactureerd.

4.2 Bij gebrek aan (volledige) betaling van de prijs op de vervaldag, wordt het onbetaalde saldo van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met intresten van 1% per maand, met een minimum van wettelijke rente. Bij gebrek aan volledige of gedeeltelijke betaling van de schuld op de vervaldag zonder zwaarwichtige reden en nadat een ingebrekestelling tot betaling geen resultaat heeft opgeleverd, wordt het onbetaalde bedrag automatisch verhoogd met 12% met een minimum van 200,00 euro en een maximum van 2.000,00 euro per factuur als contractueel boetebeding en forfaitaire schadevergoeding, zelfs wanneer respijttermijnen werden toegekend, en dit voor buitengerechtelijke kosten en onverminderd ons recht op intresten en ons recht om grotere schade vast te stellen.

4.3 Na ondertekening van de offerte wordt een aanbetaling van 30% gevraagd. De eindfactuur 70% na de werken.
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 5: Beëindiging van het contract

5.1 De particulier heeft het recht zijn aankoop te herroepen op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan op de hoogte stelt door middel van een aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van het contract. Elke bepaling waarbij de persoon afstand doet van dit recht is nietig. Voor de naleving van de termijn is het voldoende dat de kennisgeving wordt verzonden vóór het verstrijken van de termijn. Deze clausule is niet geldig voor btw-plichtigen.

Artikel 6: Beëindiging

6.1 Onder voorbehoud van technische uitvoeringsproblemen kan het contract, wanneer een van de partijen zijn verbintenis niet nakomt, op zijn kosten per aangetekend schrijven worden opgezegd. In dit geval zal de wederpartij het verschuldigde bedrag met betrekking tot de reeds uitgevoerde werken vermeerderd met 30% van de waarde van de niet uitgevoerde werken moeten betalen en dit als forfaitaire schadevergoeding.

6.2 Onze verplichtingen worden uitgevoerd op ons hoofdkantoor. De overeenkomst zal worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de partijen verklaren dat de verdragen inzake internationale koopovereenkomsten niet van toepassing zullen zijn.

6.3 De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GRA Multiservices zijn bevoegd, namelijk de rechtbank van haar keuze

GRA Multiservices, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de klant.

BTW RN: BE 0771.924.812
TELEFOON: +324680481800
 

bottom of page